• jablonec_zimni.jpg
  • jablonec_zimni_1.jpg
  • jnc.jpg
  • zima_4.jpg
  • zimni_jablko.jpg

2014

Start do roku 2014

Po celosborových modlitbách a půstu v prosinci 2013 navštívila naše vánoční bohoslužby duševně nemocná žena, která se na konci shromáždění obrátila a byla později úplně uzdravena. To byl povzbuzující závěr roku 2013 a zároveň dobrý start do roku příštího. Všichni jsme očekávali, co pro nás Pán v roce 2014 připravil. Nebyli jsme zklamaní, v průběhu celého roku nás Bůh zahrnoval svojí milostí a mocí.

Nedělní bohoslužby

Pravidelná nedělní odpolední shromáždění se konala stejně jako v několika uplynulých letech v hlavním sále radnice v Nové Gorici. Božím slovem kromě hostů a mimořádných akcí sloužil Petr, občas také naši dva vedoucí domácích skupinek, Vasko a Peter. V nedělních kázáních jsme většinou v několikatýdenních sériích probírali důležitá biblická a praktická témata a základní oddíly Nového i Starého zákona.

Naše nedělní shromáždění mají velice dobrou atmosféru. Lidé jsou hladoví po Božím slově a po společenství bratří a sester. Zatím malá, ale stabilní hudební skupina vede sbor ve chvalách. Před bohoslužbami je vyhrazen čas ke společenství u kávy, čaje a pečiva. Již mnozí z návštěvníků poznamenali, že jsme „dobrá parta“ -  těší nás, že k ní v průběhu roku 2014 přibylo několik nových šťastných členů. 

Páteční shromáždění

Na pátečních skupinách jsme na začátku roku pokračovali v učednickém programu. V průběhu roku se však charakter těchto skupin měnil, jak postupně přicházeli do společenství noví členové. Začali jsme formou workshopů opakovat a prohlubovat témata nedělních kázání. Účastníci tak měli možnost nejen zopakovat, co si z nedělního shromáždění zapamatovali, ale také hovořit o tom, co se jich nejvíce dotklo a jak se to pokoušejí aplikovat do svého života. Mohli se také ptát a hovořit o tom, čemu třeba neporozuměli. Tuto interaktivní formu pátečních shromáždění velmi uvítali kromě ostatních právě nově příchozí.

Obecně jsou naši členové pilnými učedníky. Na nedělních shromážděních si dělají poznámky a během týdne mnozí poslouchají kázání ještě jednou z nahrávky.  Proto není v pátek těžké dát dohromady celkem do detailů celé předešlé kázání. Páteční setkání jsou dynamická, přitažlivá a přínosná, k čemuž kromě zmíněného programu přispívají živé chvály a společný čas modliteb.

Naši nejmenší 

Během nedělních bohoslužeb probíhají v pronajaté klubovně v prvním patře radnice dětská shromáždění. V uplynulém roce jsme se během nich věnovali poznávání základních principů Božího království, Boží lásky k nám a tomu, že vztah s Ježíšem je něco praktického, osobního a každodenního. Naší vizí je, aby si děti svá shromáždění co nejvíce užily, poznaly Boha osobně a zjistily, že On pro ně má to nejlepší.

Víkendové semináře

Několikrát do roka jsme pořádali celovíkendové semináře s hosty z různých zemí. Tato vyučování nesloužila pouze k budování členů našeho sboru, ale také vytvořila prostor pro přirozenou evangelizaci,  vhodnou  příležitost pozvat příbuzné, přátele a známé.

Mimořádné akce během roku 2014

17. - 19. leden      Seminář „Úspěšné manželství a zdravá rodina“

Sloužili Drew a Dawn Brown z Prepare International z Texasu spolu s jedním ze svých čtyř dospělých dětí, synem Nathanielem. Drew a Dawn poskytli kvalitní učení na dané téma, které bylo zároveň velice praktické s mnoha konkrétními příklady z každodenního života. Nathanielovy velmi netradiční příspěvky o tom, jak se mladý člověk může připravovat na manželství, byly ohromující a právem byly odměněny potleskem. Semináře se kromě lidí ze sboru zúčastnilo i několik návštěvníků, především mladší generace, které toto téma přitáhlo.

29. – 31. březen    Návštěva z KS Praha

Pražský tým sloužil prakticky i duchovně. Jiří Bukovský kázal v neděli o učednictví a povzbuzoval nás k tomu, abychom byli opravdovými učedníky, kteří sedí u Ježíšových nohou a zároveň jsou světlem okolnímu světu.

4. – 6. duben    Seminář „Jistota a radost v Kristu“

Od pátku do neděle přednášeli a kázali na dané téma Uwe a Bärbel Dittrich z Jesus Gemeinde Dresden a Kees a Grady Weedage  z Budyšína. Při společných modlitbách jsme se modlili za obrácení mužů, kteří byli ve sboru v Nové Gorici ve výrazné menšině. Pán vyslyšel modlitby a do sboru začali v následujících měsících přicházet muži.

25. květen    Uzdravovací shromáždění s Harvey Boydem

Harvey Boyd z USA navštívil Novou Gorici již v roce 2013. Také v květnu 2014 sloužil svým darem uzdravování na mimořádném nedělním shromáždění, kam přišlo asi 90 lidí, z nichž asi polovina byla nevěřících z našeho okolí. Bůh uzdravoval a děly se zázraky. Dvě ženy z tohoto shromáždění se později obrátily k Pánu a pravidelně navštěvují náš sbor.

Červenec – srpen     Týmy z KS Praha a Jesus Gemeinde Dresden

Ve dvou různých termínech letních prázdnin nám přijely sloužit dva týmy z obou zmíněných sborů, které nás dlouhodobě podporují. Oba týmy sloužily ve sboru na pátečních skupinkách i na nedělních bohoslužbách kázáním, vyučováním, svědectvími a modlitbami, a také prakticky pomáhaly při renovaci našeho domu.

11. - 15. srpen    Konference „Škola slova“ v rakouském Grazu

Tato konference je pro členy našeho sboru již po mnoho let jedním ze zdrojů povzbuzení, vyučení, vystrojení i společenství s křesťany z jiných zemí. Také v roce 2014 se jí zúčastnila celá skupina z Nové Gorice.

28. a 31. srpen   Křty

Stejně tak, jako v předcházejících letech se i v roce 2014 konaly křty v italském Monfalcolne. Tentokrát jsme  v moři pokřtili 7 lidí.

7. – 8. září   Návštěva z KS Praha a z Rovinje

Opět nás navštívil podpůrný tým z KS Praha - Luboš Ondráček, Tomáš Bukovský, Nanda a Jarda Slobodovi. Tomáš sloužil Božím slovem na nedělním shromáždění. Hovořil o setkání s Kristem, jeho slovo bylo velmi aktuální pro mnoho přítomných. Tentokrát s pražským týmem přijel i Jiří Dohnal, český misionář z chorvatské Rovinje. 

19. – 21. září    Seminář „Boží království a finance“

Randy Boyd a Steve Elliott z Prepare International Texas podali v celovíkendovém semináři fundovaný biblický pohled na dané téma a také mnoho praktických rad a zkušeností z oblasti osobního či rodinného rozpočtu, správného hospodaření, biblického pohledu na dávání a podobně.

14. říjen     Seminář „Vztahy a odpuštění“

Odpolední seminář, pořádaný v našem sboru pro širší veřejnost vedla členka spřáteleného lublaňského sboru Nena Dautanac. Nena slouží převážně nevěřícím lidem. Jejího semináře se kromě jiných zúčastnila žena v těžké životní situaci, která poté začala chodit do našeho sboru a přijala Ježíše.

19. - 24. říjen   Konference „Impuls“  v Drážďanech a návštěva v Budyšíně a Jablonci

I tentokrát jsme se zúčastnili konference „Impuls“, kterou každý rok v říjnu pořádá New Covenant Ministries International (NCMI) ve sboru Jesus Gemeinde Dresden. Na konferenci nás bylo z Nové Gorice celkem šest. Celá událost pro nás byla jako vždy velkým povzbuzením.  V neděli před konferencí  Petr kázal na dopoledních bohoslužbách v Budyšíně a odpoledním shromáždění v Jablonci nad Nisou.

12. – 14.  prosinec    Seminář na téma „Jak slyšet Boží hlas“

Podruhé v tomto roce nás navštívili manželé Uwe a Bärbel Dittrich z Jesus Gemeinde Dresden. Tentokrát sloužili velice prakticky na téma - jak můžeme lépe slyšet Boží hlas.

Obnova virtuální i fyzické „fasády“ sboru

Od června 2014 jsme intenzivně pracovali na obnově sborové webové stránky, zcela ji přepracovali a během srpna umístili na novou doménu www.ecng.si.  Vytvořili jsme také modul pro registrované členy s možností poslechu mp3 záznamů všech našich shromáždění a seminářů. 

Během podzimu jsme také natřeli okna a dveře v průčelí budovy našeho sborového domu a instalovali nové informační tabule ve výloze a oknech s logem našeho sboru a informacemi o našich shromážděních.

Naše fyzická a elektronická prezentace se tak výrazně zlepšila.

Vedlejší činnost

Kromě vlastní sborové práce jsme se jako rodina i v roce 2014 věnovali také vedlejší činnosti s cílem částečné finanční samostatnosti naší misijní práce.

Na konci května a v červnu jsme uzavírali již druhý školní rok naší malé hudební školy. Několik našich žáků se zúčastnilo veřejných vystoupení, koncertů a zkoušek ve státní hudební škole. Zorganizovali jsme interní vystoupení a zapsali několik nových žáků do dalšího ročníku. V srpnu a září jsme pak připravili novinky v nabídce, nezbytnou reklamu pro následující školní rok a druhé kolo zápisů. Poté jsme vykročili do nového školního  roku.

Od října 2014 se zabýváme také prodejem slovinské kávy KERINBA do Čech, Německa a dalších zemí EU. Zatím jsou to spíše skromné začátky, více informací o dostupnosti této kávy v Čechách je možné nalézt na http://www.samuelcz.com/shop/126x0-kava-kerinba---misie.htm .

Závěr roku, vstříc výzvám roku 2015

Začátkem prosince 2014 jsme vedle semináře „Jak slyšet Boží hlas“ opět vyhradili čas třem týdnům modliteb, půstu a hledání Boha, a poté přešli přes vánoční a novoroční bohoslužby do roku 2015.

V něm jsme hned na začátku (11. ledna) uspořádali nedělní shromáždění se dvěma členy sboru Exousia Gemeinde z rakouského Grazu. Profesionální pilot Harald Knes i jeho kolega a bratr v Kristu Kurt Sommer hovořili z Božího slova na téma „Zůstávej v Kristu“ s mnoha praktickými osobními svědectvími.

Už jsme skoro ve čtvrtině ….

V únoru 2015 nás opět navštívila skupina z Křesťanského společenství Praha. Luboš Ondráček a Jiří Bukovský sloužili našemu sboru v pátek a v neděli Božím slovem. Vážíme si jejich přátelství a pomoci naší misijní práci.

Tři únorové soboty také probíhala v našich prostorech již tradiční burza použitého oblečení, obuvi atd., která je vždy příležitostí pomoci lidem v nouzi a zároveň možností navazovat nové kontakty.

Na přelomu února a března 2015 jsme oba společně absolvovali cestu do Budyšína, Jablonce a Prahy. Tentokrát Petr sdílel  Boží slovo v našem domácím jabloneckém sboru a také v Josua Gemeinde Bautzen. Navštívili jsme také pražský sbor Církve bez hranic, kde jsme krátce představili naši misijní práci. 

Od 13. do 15. března jsme měli v našem sboru dlouho připravovaný a velice přínosný seminář o výchově a službě dětem s Callie Boyd a Barbarou LaRocca z Prepare International z Texasu.

Doufáme, že nás kromě nejrůznějších akcí a událostí naplánovaných na rok 2015 čeká také mnoho netušených překvapení od Pána…

 

Petr a Eva Böhmovi         Nova Gorica 21.3.2015

 

Doporučujeme návštěvu webové strany sboru Evangelijski center Nova Gorica  http://www.ecng.si/